SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO I KARNOSKARBOWEGO: 

  • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
  • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie
  • sprawy o ułaskawienie
  • sprawy o wydanie wyroku łącznego