SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO:

 • sprawy o ochronę prawa własności i ochronę posiadania
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • sprawy dotyczące służebności
 • sprawy dotyczące innych ograniczonych praw rzeczowych
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowania (błąd w sztuce lekarskiej, wypadki komunikacyjne, etc.)
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • sporządzanie umów, pozwów, wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosków o wznowienie postępowania
 • reprezentacja w postępowaniu I instancyjnym, odwoławczym, zabezpieczającym oraz egzekucyjnym